Bola odchodom Karmelitánskeho nakladateľstva ohrozená sloveská kresťanská vydavateľská scéna?

​ ​

Karmelitánske nakladateľství bolo založené Českomoravskou generálnou delegatúrou Radou karmelitánov a Karmelitánskym nakladatelstvím, s.r.o.. Obe spoločnosti mali sídlo v Kostelním Vydří v Českej republike.

Slovenská dcérska spoločnosť vznikla v roku 2005. Do konca roka 2011 malo toto plodné vydavateľstvo na svojom konte už 100 knižných titulov. Najvýznamnejšou časťou edičného plánu karmelitánskeho vydavateľstva boli knihy s tematikou „duchovný život“.

Paleta autorov tohto vydavateľstva bola veľmi pestrá, no predsa, niektoré mená autorov sa na ich publikáciách objavovali častejšie ako iné.

Okrem vydavateľskej činnosti prevádzkovali predaj a distribúciu vlastných titulov prostredníctvom webovej stránky.

V roku 2017 slovenská dcérska spoločnosť ukončila svoju činnosť a ostala len česká materská spoločnosť Karmelitánske nakladatelství.

Odchodom tohto nakladateľstva zo slovenskej vydavateľskej scény však nebola ohrozená produkcia kvalitnej duchovnej literatúry. Našťastie, Slovensko má stále popri vydavateľstvách so svetskou literatúrou pomerne silné portfólio kresťanských vydavateľstiev, ktoré svoju činnosť zameriavajú na náboženskú a duchovnú oblasť.

Vydavateľstvo LÚČ

Katolícke vydavateľstvo LÚČ vzniklo 29. decembra 1989, krátko po zmene režimu. Knihy, ktoré vydáva sú napísané v duchu katolíckej viery; teda náboženské knihy a knihy nenáboženského charakteru, v ktorých je katolícka viera plne rešpektovaná.

Jeho vydavateľskú činnosť je možné rozdeliť do troch oblastí:

Je to jedno z mála vydavateľstiev, ktoré propagujú práve tvorbu slovenských autorov. Až tretina ich kníh vyšla z pod pier približne stovky slovenských autorov. Ide najmä o diela autorov, ktorí v komunistickom režime nemohli publikovať vôbec: Janko Silan, Ladislav Hanus, Jozef Špirko, Jozef Kútnik Šmálov, Ferko Skyčák, Paľo Oliva, Vševlad Gajdoš a ďalší.

Najúspešnejší spomedzi nich, i najúspešnejší autor vydavateľstva LÚČ, je kardinál Ján Chryzostom Korec. V LÚČi publikoval 68 titulov, viaceré aj vo viacnásobných vydaniach.

Vydavateľstvo Serafín

Vydavateľstvo Serafín bolo jedným z prvých, ktoré začali vydávať duchovnú literatúru. Po obnovení činnosti rádov na Slovensku sa aj Františkánsky rád vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval pred násilnou likvidáciou kláštorov roku 1950.

Publikácie vydavateľstva Serafín sú jedným z konkrétnych foriem apoštolátu Františkánskej provincie na Slovensku a to už od roku 1922, keď vyšlo prvé číslo mesačníka Serafínsky svet. Činnosť vydavateľstva bola po štyridsaťročnej prestávke obnovená v roku 1990, kedy bolo opäť možné publikovať nové knihy ako aj časopis Serafínsky svet.

Publikáciami chcú ponúknuť hodnoty pre duchovný, duchovno-intelektuálny a hodnotový rast ľudí. Čitateľom sa snažia sprostredkovať duchovné hodnoty františkánskej tradície, teológie a mystiky.

​ ​

Vydavateľstvo Redemptoristi

Po páde komunizmu svoju činnosť obnovila aj rehoľa Redemptoristov. Podľa vzoru ich zakladateľa, svätého Alfonza de Liguori, ktorý sa okrem apoštolátu slova venoval aj „apoštolátu pera“, sa snažia zostať verní svojej charizme plodným využívaním médií.

Na intenzívnu vydavateľskú činnosť slovenských redemptoristov spred čias komunizmu opäť nadviazali po páde režimu. Od roku 1999 vydávajú časopis Slovo medzi nami, ktorý pomáha veriacim denne prehlbovať osobný vzťah s Bohom.

Okrem časopisu Redemptoristi vydávajú knihy, ktoré starostlivo vyberajú, aby vyjadrovali ich charizmu a víziu.

Vydavateľstvo Porta Libri

Porta Libri je kresťanské vydavateľstvo, ktorého korene vyrastajú z reformačnej tradície. Dôsledne si strážia svoje ekumenické a nad-denominačné zameranie. Ich knihy si nachádzajú čitateľov vo všetkých cirkvách na Slovensku, aj mimo nich.

Z hľadiska vydávania kníh sa rozhodli pre niekoľko strategických knižných edícií, ktoré považujú za dôležité:

​ ​

Vydavateľstvo Zachej.sk

Jedným z najmladších, no veľmi rýchlo sa rozvíjajúcim kresťanským vydavateľstvom je Zachej.sk. Svoju publikačnú činnosť začal v roku 2015. Na svojom vydavateľskom konte už má 81 knižných titulov a ďalší edičný plán naplnený hodnotnou kresťanskou literatúrou.

Toto dynamické vydavateľstvo nemá úzko vyprofilovanú oblasť záujmu. Avšak spoločným menovateľom všetkých jeho publikovaných kníh je kresťanský život. V ponuke vydavateľstva Zachej.sk nájdete:

Vydavateľstvo Zachej.sk sa svojou činnosťou snaží podporovať zdravý rozvoj kresťanstva a náboženského života na Slovensku. Jeho prioritou je čitateľom prinášať kvalitnú literatúru, ktorá dokáže meniť srdcia, zmýšľanie i osobný vzťah k Bohu.

Vydavateľstvo Oáza Michala Archanjela

Malé, no svojou službou veľmi významné je vydavateľstvo občianskeho združenia Oáza Michala Archanjela. Toto spoločenstvo poskytuje svoje služby všetkým, ktorí v krízových životných situáciách potrebujú radu, pomoc, usmernenie, povzbudenie. Tým, ktorí nosia vo svojom srdci neuzdravené citové zranenia a množstvo nezodpovedaných otázok. Inšpiruje sa kresťanským poňatím solidarity v duchu milosrdenstva a lásky k trpiacim. Na tieto témy je zameraná aj ich vydavateľská činnosť.

Vydavateľstvo Per Immaculatam

Per Immaculatam je kresťanské vydavateľstvo, ktoré svoju činnosť zameriava na vydávanie kníh známeho exorcistu Elliasa Vellu. Tento rímsko-katolícky kňaz, minorita je autorom viac ako 40 kníh, ktoré boli publikované po celom svete v rôznych jazykoch.

Je veľkým požehnaním pre Slovensko, že aj keď je malou krajinou, záujem jeho obyvateľov o kresťanskú a náboženskú literatúru je stále dostatočne veľký na to, aby tu mohli pôsobiť a fungovať viaceré kresťanské vydavateľstvá. Každé svojou osobitou činnosťou, a v konečnom dôsledku všetci spolu, prispievajú k šíreniu duchovného rozvoja a kresťanskej spirituality v našej krajine.

​ ​